Yang Qin: Dancing with glassware. (by Xiang Xiao,2006-04-19)